ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

Záloha na stravné a školné na školní rok 2024/ 2025 činí od 1.9.2024

Děti 2-6 let Stravné = 20 dní x 49,- Kč = 980,- Kč

Školné = 900,- Kč ( mimo dětí předškolních a dětí s OŠD - odloženou školní docházkou)
_________________________

celkem = 1880,- Kč

Děti, které v daném školním roce dovrší 7.let

Stravné = 20 dní x 57,- Kč = 1140,- Kč

Školné tyto děti NEPLATÍ!

Záloha na stravné je počítána na 20 dní v měsíci x 49,- Kč ( děti s OŠD x 57,- Kč )
Vyúčtování probíhá 2x ročně - za měsíce 9 -12 v lednu a za měsíce

1 - 6 v září.

Odhlašování stravy je v režii rodičů, a to prostřednictvím systému STRAVA.CZ, kde každý zákonný zástupce dostane  přístupové údaje ke svému dítěti a může jeho účet obsluhovat. Odhlašovat stravu lze do 14h předcházejícího dne!! Na pozdější omluvu nebude brán zřetel a strava se dítěti počítá i přes jeho nepřítomnost.

Neodhlášenou stravu si můžete vyzvednout pouze 1. den nepřítomnosti dítěte, a to v 11.15 ve třídě dítěte do vlastních přinesených nádob.

Opakované neuhrazení školného + stravy může být dle zákona č. 561/2004 Sb. ( Školského zákona )§ 35 a §123 důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy!

Číslo účtu: 123 - 818390287/0100
VS:
je přidělen dítěti na počátku školní docházky a je stejný až do jejího ukončení.

Stravné a školné je splatné v jedné částce, tj 1880,- Kč , děti předškolní pouze 980,- Kč a děti s OŠD pouze 1140,- Kč vždy nejpozději k 25. dni v měsíci. Stravné+školné se platí zálohově, tzn. že v srpnu platíte na září, v září na říjen atd.

Podrobný rozpis cen za jednotlivá jídla visí na nástěnkách u jednotlivých tříd.