ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

Záloha na stravné a školné na školní rok 2019/ 2020 činí od 1.9.2019

Děti 2-6 let Stravné = 20 dní x 38,- Kč = 760,- Kč

Školné = 500,- Kč ( mimo dětí předškolních a dětí s OŠD - odloženou školní docházkou)
_________________________

celkem = 1260,- Kč

Děti, které v daném školním roce dovrší 7.let

Stravné = 20 dní x 40,- Kč = 800,- Kč

Školné tyto děti NEPLATÍ!

Záloha na stravné je počítána na 20 dní v měsíci x 38,- Kč ( děti s OŠD x 40,- Kč )
Vyúčtování probíhá 2x ročně - za měsíce 9 -12 v lednu a za měsíce

1 - 6 v září.

Odhlašování stravy je možné formou SMS zprávy na telefon
mobil školka 608 559 566 či telefonicky na pevnou linku 466415647 a to pouze do 7.hodin! Na pozdější omluvu nebude brán zřetel a strava se dítěti počítá i přes jeho nepřítomnost.

Neodhlášenou stravu si můžete vyzvednout pouze 1. den nepřítomnosti dítěte, a to v 11.15 ve třídě dítěte do vlastních přinesených nádob.

Opakované neuhrazení školného + stravy může být dle zákona č. 561/2004 Sb. ( Školského zákona )§ 35 a §123 důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy!

Číslo účtu: 123 - 818390287/0100
VS:
je přidělen dítěti na počátku školní docházky a je stejný až do jejího ukončení.

Stravné a školné je splatné v jedné částce, tj 1260,- Kč , děti předškolní pouze 760,- Kč a děti s OŠD pouze 800,- Kč vždy nejpozději k 25. dni v měsíci. Stravné+školné se platí zálohově, tzn. že v srpnu platíte na září, v září na říjen atd.

Podrobný rozpis cen za jídlo visí na nástěnkách u jednotlivých tříd.