PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2024/2025

Leták, podmínky, formuláře

Zápis dětí do MŠ Staré Hradiště, okres Pardubice

Ohrazenická 72

školní rok 2024/2025

Ředitelka MŠ Staré Hradiště, okres Pardubice, Ohrazenická 72, Staré Hradiště 53352 stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b/ zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se zpravidla poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

Při přijímání je nutné dodržet podmínky ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě splňující kritéria věku, spádovosti. V případě rovnosti bude přednostně přijato starší dítě (starší má přednost před mladším).

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky nebo dítě s odkladem povinné školní docházky s trvalým pobytem ve spádové oblasti obce. Při volné kapacitě je možné přijmout dítě mladší tří let. V takových případech rozhoduje věk dítěte od nejstaršího po nejmladšího. Podmínkou je zvládání hygienických návyků.

Žádost o umístění dítěte k předškolnímu vzdělávání se podává v Mateřské škole Staré Hradiště. Možnosti stažení a doručení Žádosti o přijetí jsou následující:

Žádosti o přijetí dítěte do MŠ si mohou zákonní zástupci stáhnout z webových stránek školy www.msstarehradiste.cz od 26.3.2024 od 7:00 h v sekci "Přijímací řízení",  případně si lze pro přihlášku dojít do budovy MŠ kdykoliv v provozní době.

Vyplněné žádosti o přijetí dítěte do předškolního zařízení budou přijímány dne 9.5. 2024 od 07:00 do 16:00.

Zákonní zástupci dítěte si k zápisu do MŠ s sebou přinesou vyplněný formulář žádosti (s potvrzením od lékaře o očkování dítěte a jeho způsobilosti), rodný list dítěte a občanský průkaz.

Přihlášku lze rovněž zaslat do datové schránky školy (ID x9kqpp9) z datové schránky občana-zákonného zástupce kdykoliv v období od 2.5.2024 do 16.05.2024.

Lze akceptovat i doručení e-mailem kdykoliv v uvedeném období. Tento e-mail ale MUSÍ BÝT opatřený certifikovaným elektronickým podpisem!!

Další možností podání přihlášky je poštou, doručení přihlášky musí být v rozmezí od 2.5. 2023(ne dříve!!) a nejpozději 16.5. 2023, rozhodující je datum podání.

Datum podání a doručení , případně způsob, jakým byla přihláška doručena, NEMÁ VLIV NA POŘADÍ!! Rozhodují kritéria!!

Pokud se nemohou z jakéhokoliv důvodu zákonní zástupci v době přijímacího řízení dostavit a nevyužijí jinou variantu podání přihlášky, lze poslat jakoukoliv jinou osobu, která bude mít podepsanou plnou moc ohledně zastupování dítěte ve věci přijímacího řízení. Tato plná moc nemusí být úředně ověřena.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě, tj. na vstupních dveřích do jednotlivých oddělení a webových stránkách nejpozději dne 31.5.2024 od 12 hodin a to po dobu nejméně 15 dnů. Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte přednostně zasíláno prostřednictvím datové schránky, pokud existuje, případně osobně předáno 3.6. 2024 od 13. hodin do 16. hod.

Staré Hradiště 26.3. 2024 Tereza Matyášová, ředitelka školy